Statut

STATUT

 

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„ORLIK” BLACHOWNIA W BLACHOWNI

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym głównie uczniów szkół na terenie miasta i gminy Blachownia, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 

1. Terenem działania Klubu jest miasto Blachownia.

2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni.

 

§ 3

 

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej 
i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo 
o stowarzyszeniach, ustawa o systemie oświaty oraz własnym statutem.

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych

oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 

§ 5

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

 

§ 6

 

Celem Klubu jest :

1)    planowanie  i  organizowanie  pozalekcyjnego  życia  sportowego uczniów 
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2)    angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

3)    uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

4)    organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

5)    organizowanie   działalności   sportowej   ze   szczególnym  uwzględnieniem

funkcji zdrowotnych,

6)    organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)    kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo 
w realizacji zadań sportowych Klubu,

8)    stwarzanie możliwości wspólnego działania uczniom z różnych środowisk, 
a w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami,

9)    organizowanie działań zmierzających zapobieganiu, przeciwdziałaniu społecznej marginalizacji dzieci i młodzieży, rodzin i grup dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii oraz minimalizowaniu innych patologii,

10) ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę i zapobieganie wadom postawy, a także w innej formie,

11) wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, profilaktyki zdrowotnej, kultury oraz działań na rzecz osób z domów patologicznych, a także innych sfer zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych,

12) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży: patriotyzmu, dyscypliny, solidarności, tolerancji, pracy zespołowej oraz idei olimpijskiej, w tym zasady fair play,

13) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

14) stałe podnoszenie poziomu sprawności i aktywności fizycznej poprzez szkolenie 
i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w poszczególnych sekcjach sportowych,

 

§ 7

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, radami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

 

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

Członkowie  Klubu dzielą się na :

1)    zwyczajnych,

2)    wspierających.

 

§ 10

 

 1. Członkami   zwyczajnymi   Klubu   mogą   być   uczniowie różnych  szkół,   rodzice  i nauczycielektórzy  złożą  pisemną  deklarację,  zapłacą   wpisowe 
  i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Niepełnoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają do :

1)    uczestnictwa  w  Walnych  Zebraniach  Klubu  z  biernym i  czynnym prawem

wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo 
o stowarzyszeniach,

2)    zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3)    uczestnictwa w zawodach i w imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4)    korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

5)    korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§  12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno -finansową dla Klubu.

 

§ 13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)    uczestniczenia  bezpośrednio  lub  poprzez   swoich   delegatów   w   Walnych

Zebraniach Klubu,

2)    zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3)    korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

 

Do obowiązków członków Klubu należy :

1)    branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2)    przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3)    godne reprezentowanie barw Klubu,

4)    płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 

§ 15

 

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez :

1)    dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)    skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)    umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b)    nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy.

3)    działania na szkodę Klubu,

4)    rozwiązanie się Klubu,

5)    Nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy.

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

 

 

1.  Władzami Klubu są :

1)    Walne Zebranie Klubu,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

2.  Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub

jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3.  Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 17

 

 1. Walne Zebranie  Klubu  jest  najwyższą  władzą  Klubu i może być zwyczajne 
  i nadzwyczajne.

2.   Walne   Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze   Klubu  zwoływane  jest  przez

Zarząd raz na dwa lata.

3.   Walne  Zebranie  Sprawozdawcze  zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :

1)    z inicjatywy własnej,

2)    na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)    na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje  nad  sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

 

1.   Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :

1)    uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności

Klubu,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)    uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

4)    wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)    podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

6)    ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7)    rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50%  członków  uprawnionych  do  głosowania,  a w drugim terminie  bez  względu  na  liczbę  obecnych,  o  ile  termin  ten  był  podany  
  w zawiadomieniu.
 2. W Walnym  Zebraniu  Klubu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym osoby  zaproszone przez Zarząd.

 

 

§ 19

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  raz na dwa miesiące.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 50% liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§ 20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu 
w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności :

1)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3)    uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4)    powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5)    przyjmowanie i skreślanie członków,

6)    zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)    składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 

§ 21

 

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany   ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu  podejmuje Zarząd większością 50% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowanie.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu  14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

§ 22

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 członków wybieranych przez Walne Zebranie                                                                                                                     Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5.   Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2)    wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień 
w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3)    składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującym Zarządowi,

4)    składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień 
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5)    występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 23

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 50% głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

 

§ 24

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków spośród członków Klubu. Liczba tych osób nie może przekroczyć  1/3 pochodzących z wyboru.

 

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia 
  i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i  nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

 

§ 26

 

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar :

1)    upomnienia,

2)    nagany,

3)    zawieszenia w prawach członkach na okres  do 12 miesięcy,

4)    wykluczenia.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 27

 

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się :

1)    składki członkowskie,

2)    darowizny i zapisy,

3)    dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone klubowi,

4)    dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5)    inne wpływy.

 

§ 28

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

 

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 50% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 50% głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.